show

show
{ʃou}
I. 1. v (showed, shown, ряд. showed) показвам
посочвам someone something, something to someone някому нещо, нещо на някого
how to do something как да направи нещо
to be SHOWn something показват ми нещо
dress that SHOWs the figure рокля, която подчертава фигурата
your dress SHOWs your petticoat фустата ти се вижда под роклята
colour that doesn't SHOW the dirt цвят, който носи кир
to SHOW oneself показвам се, мяркам се
to SHOW one's cards/hand разкривам си картите (u прен.)
2. показвам, излагам (на показ), представям, давам, представям (филм, пиеса и пр.), дава се (за филм и пр.)
to have nothing to SHOW for one's efforts усилията ми ca били напразни, нищо нямам насреща
he has been through university but he has nothing to SHOW for it завършил e университет, но не му личи/нищо не е спечелил от това
to SHOW cause юр. представям доказателства/мотиви
3. показвам, проявявам (качества), доказвам, разкривам
to SHOW kindness/mercy, etc. проявявам любезност/милост и пр.
to SHOW signs of показвам/давам признаци за/на
to SHOW signs of wear износен съм (за дреха)
to SHOW oneself (to be) a coward проявявам, се като страхливец
to SHOW someone to be a rascal разобличавам някого като мошеник
his new book SHOWs him to be a first-rate novelist новата му книга го представя като първокласен романист
that SHOWs how little you understand me това показва/доказва колко малко ме разбираш
it all/it just goes to SHOW всичко това e явно доказателство, явно е, че е така
to SHOW the white feather проявявам се като страхливец, проявявам малодушие
4. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, явявам се, личи (ми)
it SHOWs in his face личи му по лицето
the stain won't SHOW петното няма да личи/да се забелязва
to SHOW white/black/dark, etc. белея се/чернея се, тъмнея и пр.
he failed to SHOW той не се яви
to SHOW strong проявявам сила, проявявам се силно/рязко (за качество)
5. въвеждам, завеждам (с различии предлози и наречия, вж. по-долу)
6. ам. свършвам трети (при състезание)
I'll SHOW you! ще те науча аз тебе! to SHOW something the fire подгрявам нещо леко
show around развеждам (из), показвам
show in/into въвеждам/поканвам да влезе (в)
show off излагам (на видно място), изтъквам, правя да изпъкне, подчертавам, перча се/надувам се/парадирам (с)
show out/out of извеждам (от), изпращам до вратата
гледам (за прозорец) (on към)
show over show around
show round show around
show through прозирам, виждам се, забелязвам се (през)
show up разг. явявам се, идвам, мяркам се, изпъквам, виждам се ясно, проявявам се, правя да изпъкне, изтъквам, изобличавам, разобличавам, ам. разг. прен. засенчвам, затъмнявам (някого), поканвам (някого) да се качи, придружавам (някого) до горе
II. 1. показване, излагане, показ, демонстрация
to vote by a SHOW of hands гласувам с вдигане на ръка
to be on SHOW виждам се, изложен съм
SHOW of force демонстрация на сила
2. изложба
3. представление, спектакъл, програма, филм, шоу, зрелище, шествие
Lord Mayor's SHOW шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон
travelling SHOW пътуващ цирк/менажерия/трупа
4. вид, гледка
fine SHOW of blossom великолепно нацъфтели дървета/цветя
5. sl. работа, проява, предприятие, организация
to boss/run the SHOW разпореждам, командувам, аз коля, аз беся
to steal the SHOW привличам цялото внимание, затъмнявам всички
to put up/make a good SHOW добре се справям/представям
rather a poor SHOW слаба работа
good SHOW! добре! отлично! poor SHOW! лошо
6. следа, признак
some SHOW of justice известна/малко справедливост
7. парадиране, парадност, реклама, фукане, преструване, преструвка
to do something for SHOW върша нещо, за да се покажа
to be fond of SHOW обичам парадността, обичам да се фукам
to make a great SHOW of being всячески се старая да се покажа
under SHOW of под маската на
SHOW of generosity привидна щедрост
8. разг. възможност, шанс
to give someone a fair SHOW давам някому възможност (да се защити и пр.)
9. ам. сп. (състезател, който спечелва) трето място
10. attr показен, образцов
the SHOW pupil of the class светилото/гордостта на класа
surgeon's SHOW case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург
* * *
{shou} v (showed {shoud}; shown {shoun} , ряд. showed) 1. показ(2) {shou} n 1. показване, излагане; показ; демонстрация; to vote
* * *
явявам; спектакъл; соча; сеир; посочвам; представление; проявявам; демонстрация; експонирам; зрелище;
* * *
1. attr показен, образцов 2. colour that doesn't show the dirt цвят, който носи кир 3. dress that shows the figure рокля, която подчертава фигурата 4. fine show of blossom великолепно нацъфтели дървета/цветя 5. good show! добре! отлично! poor show! лошо 6. he failed to show той не се яви 7. he has been through university but he has nothing to show for it завършил e университет, но не му личи/нищо не е спечелил от това 8. his new book shows him to be a first-rate novelist новата му книга го представя като първокласен романист 9. how to do something как да направи нещо 10. i'll show you! ще те науча аз тебе! to show something the fire подгрявам нещо леко 11. i. v (showed, shown, ряд. showed) показвам 12. ii. показване, излагане, показ, демонстрация 13. it all/it just goes to show всичко това e явно доказателство, явно е, че е така 14. it shows in his face личи му по лицето 15. lord mayor's show шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон 16. rather a poor show слаба работа 17. show around развеждам (из), показвам 18. show in/into въвеждам/поканвам да влезе (в) 19. show of force демонстрация на сила 20. show of generosity привидна щедрост 21. show off излагам (на видно място), изтъквам, правя да изпъкне, подчертавам, перча се/надувам се/парадирам (с) 22. show out/out of извеждам (от), изпращам до вратата 23. show over show around 24. show round show around 25. show through прозирам, виждам се, забелязвам се (през) 26. show up разг. явявам се, идвам, мяркам се, изпъквам, виждам се ясно, проявявам се, правя да изпъкне, изтъквам, изобличавам, разобличавам, ам. разг. прен. засенчвам, затъмнявам (някого), поканвам (някого) да се качи, придружавам (някого) до горе 27. sl. работа, проява, предприятие, организация 28. some show of justice известна/малко справедливост 29. surgeon's show case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург 30. that shows how little you understand me това показва/доказва колко малко ме разбираш 31. the show pupil of the class светилото/гордостта на класа 32. the stain won't show петното няма да личи/да се забелязва 33. to be fond of show обичам парадността, обичам да се фукам 34. to be on show виждам се, изложен съм 35. to be shown something показват ми нещо 36. to boss/run the show разпореждам, командувам, аз коля, аз беся 37. to do something for show върша нещо, за да се покажа 38. to give someone a fair show давам някому възможност (да се защити и пр.) 39. to have nothing to show for one's efforts усилията ми ca били напразни, нищо нямам насреща 40. to make a great show of being всячески се старая да се покажа 41. to put up/make a good show добре се справям/представям 42. to show cause юр. представям доказателства/мотиви 43. to show kindness/mercy, etc. проявявам любезност/милост и пр 44. to show one's cards/hand разкривам си картите (u прен.) 45. to show oneself (to be) a coward проявявам, се като страхливец 46. to show oneself показвам се, мяркам се 47. to show signs of wear износен съм (за дреха) 48. to show signs of показвам/давам признаци за/на 49. to show someone to be a rascal разобличавам някого като мошеник 50. to show strong проявявам сила, проявявам се силно/рязко (за качество) 51. to show the white feather проявявам се като страхливец, проявявам малодушие 52. to show white/black/dark, etc. белея се/чернея се, тъмнея и пр 53. to steal the show привличам цялото внимание, затъмнявам всички 54. to vote by a show of hands гласувам с вдигане на ръка 55. travelling show пътуващ цирк/менажерия/трупа 56. under show of под маската на 57. your dress shows your petticoat фустата ти се вижда под роклята 58. ам. свършвам трети (при състезание) 59. ам. сп. (състезател, който спечелва) трето място 60. вид, гледка 61. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, явявам се, личи (ми) 62. въвеждам, завеждам (с различии предлози и наречия, вж. по-долу) 63. гледам (за прозорец) (on към) 64. изложба 65. парадиране, парадност, реклама, фукане, преструване, преструвка 66. показвам, излагам (на показ), представям, давам, представям (филм, пиеса и пр.), дава се (за филм и пр.) 67. показвам, проявявам (качества), доказвам, разкривам 68. посочвам someone something, something to someone някому нещо, нещо на някого 69. представление, спектакъл, програма, филм, шоу, зрелище, шествие 70. разг. възможност, шанс 71. следа, признак
* * *
show[ʃou] I. v (showed[ʃoud]; shown[ʃoun]) 1. показвам; a dress \showing the petticoat below рокля, под която се подава фустата; colour that doesn't \show the dirt цвят, който носи на цапане; to \show o.s. показвам се, мяркам се; to \show a leg ставам (сутрин от леглото); to \show o.'s cards (hand) разкривам си картите (и прен.); to \show o.'s teeth озъбвам се (и прен.); 2. разкривам, показвам; представям; давам (филм); he was \shown as a villain той беше представен като злодей; to have nothing to \show for it това е без видим резултат; 3. показвам, проявявам (качества); to \show o.s. (to be) a coward проявявам се като страхливец; 4. доказвам, разкривам; to \show s.o. to be a rascal разобличавам някого като мошеник; 5. въвеждам, завеждам (into, to, up, round etc.); 6. виждам се, забелязвам се, показвам се, подавам се, лича; it \shows in your face личи си по лицето ти, личи ти по лицето; 7. показвам, означавам; to \show amounts in red ink означавам суми с червено мастило; to \show daylight разг. цял съм (на решето) на дупки (за дреха); I'll \show you! ще те науча, ще ти дам да се разбереш!; II. n 1. показване; показ; излагане; on \show на показ, изложен; to give the \show away издавам тайната (номера); to vote by a \show of hands гласувам с вдигане на ръка; 2. attr показен, образцов; \show house (flat) показна къща (апартамент) (като реклама); the \show pupil of the class светилото (гордостта) на класа; a surgeon's \show case много сполучливо опериран пациент, жива реклама на хирург; 3. изложба; 4. представление, спектакъл; зрелище, шествие, процесия; dumb \show пантомима; a one-man \show авторско предаване, шоу с един водещ; to stop the \show обирам овациите, представям се отлично; Lord Mayor's \show шествие при встъпване в длъжност на кмета на Лондон; 5. вид, гледка, проява; to make a poor \show проявявам се (представям се) зле; изглеждам жалък; 6. следа, признак; вид; some \show of justice известна справедливост, нещо справедливо; 7. sl работа, начинание; to put the \show on the road задвижвам нещата, реализирам идея (план); a one-horse \show лошо организирана работа; he runs the \show той ръководи нещата; a poor \show слаба работа; 8. парадиране, парад, парадност; реклама; to be fond of \show обичам да парадирам; to make a \show of парадирам с; to steal the \show привличам върху себе си вниманието и похвалите, обирам лаврите; 9. преструвка, престореност; привидност; under a \show of под маската на; for \show за очи, за лице; to make a \show of being angry преструвам се (правя се) на ядосан; a \show of generosity престорена щедрост; 10. жалко същество, нещо жалко; 11. мед. "вода" (преди раждане); to get a fair \show ам. възползвам се от предоставената възможност (удобния случай).

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • show — show …   Dictionnaire des rimes

 • show — [ ʃo ] n. m. • 1930; « exhibition » fin XIXe; mot angl. « spectacle » ♦ Anglic. Spectacle de variétés centré sur une vedette ou exclusivement réservé à une vedette (⇒ one man show). Show télévisé. Des shows. Apparition publique démonstrative (d… …   Encyclopédie Universelle

 • show — [ʆəʊ ǁ ʆoʊ] noun [countable] an occasion when a lot of similar things are brought together in one place so that people can come and look at them or so that they can compete against each other see also roadshow agriˈcultural ˌshow FARMING a public …   Financial and business terms

 • show — ► VERB (past part. shown or showed) 1) be, allow, or make visible. 2) exhibit or produce for inspection or viewing. 3) represent or depict in art. 4) display or allow to be perceived (a quality, emotion, or characteristic). 5) demonstrate or… …   English terms dictionary

 • show — [shō] vt. showed, shown or showed, showing [ME schewen < OE sceawian, akin to Ger schauen, to look at < IE base * (s)keu , to notice, heed > L cavere, to beware, OE hieran, to HEAR] 1. to bring or put in sight or view; cause or allow to… …   English World dictionary

 • Show — Show, v. t. [imp. {Showed}; p. p. {Shown}or {Showed}; p. pr. & vb. n. {Showing}. It is sometimes written {shew}, {shewed}, {shewn}, {shewing}.] [OE. schowen, shewen, schewen, shawen, AS. sce[ a]wian, to look, see, view; akin to OS. scaw?n, OFries …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Show — Show, n. [Formerly written also shew.] 1. The act of showing, or bringing to view; exposure to sight; exhibition. [1913 Webster] 2. That which os shown, or brought to view; that which is arranged to be seen; a spectacle; an exhibition; as, a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Show Me — can refer to:* Show Me! , a sex education book * Show Me (TV series), a 1987 British TV game show hosted by Joe Brown * Show Me (album), a 1987 album by Canadian rock band 54 40 * Show Me , a song by The Pretenders from their 1984 album, Learning …   Wikipedia

 • Show TV — Senderlogo Allgemeine Informationen Empfang …   Deutsch Wikipedia

 • SHOW-YA — est un groupe féminin japonais de heavy metal / hard rock, créé en 1982, populaire au Japon dans les années 1980. Sommaire 1 Histoire 2 Membres 3 Discographie 3.1 Albums …   Wikipédia en Français

 • show — vt showed, shown, or, showed, show·ing: to demonstrate or establish by argument, reasoning, or evidence must show a compelling need for the court action show cause: to establish by reasoning and evidence a valid reason for something if a debtor… …   Law dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”